ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

128

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

82

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 8 /6%
1.3. นร.21 - 40 19 /15%
1.4. นร.41 - 60 25 /20%
1.5. นร.61 - 80 13 /10%
1.6. นร.81 - 100 9 /7%
1.7. นร.101 - 120 8 /6%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

32

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

121

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

128

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

35

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

1,219

ห้องเรียน
ตาราง

15,501

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

2,939

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

10,529

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,998

ตาราง
นร.ม.ปลาย

35

ตาราง

128

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
82
กลาง
45
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
1
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.
DATA MAX .500  

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

9

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง/รร.

ก่อน 1 ตค.
nan%
ตั้งแต่ 1 ตค.
nan%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
by HRMS  
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ87 /68%
ปฐมวัย - ม.ต้น33 /26%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /1%
ประถมฯ6 /5%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก (0 - 120) 82 /64%
ขนาดกลาง (121 - 600) 45 /35%
ขนาดใหญ่ (601 - 1500) /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1501 ขึ้นไป) 1 /1%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 (0 - 120) 82 /64%
ขนาดที่ 2 (121 - 200) 32 /25%
ขนาดที่ 3 (201 - 300) 7 /5%
ขนาดที่ 4 (301 - 499) 6 /5%
ขนาดที่ 5 (500 - 1499) /0%
ขนาดที่ 6 (1500 - 2499) 1 /1%
ขนาดที่ 7 (ตั้งแต่ 2500 ขึ้นไป) /0%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน - เกณฑ์บุคคล
ขนาดเล็ก (0 - 119) 81 /63%
ขนาดกลาง (120 - 719) 46 /36%
ขนาดใหญ่ (720 - 1679) /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1680 ขึ้นไป) 1 /1%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
128 โรงเรียน

6 อำเภอ
เมืองพิจิตร

37 โรงเรียน

ตาราง
โพธิ์ประทับช้าง

26 โรงเรียน

ตาราง
วชิรบารมี

19 โรงเรียน

ตาราง
วังทรายพูน

11 โรงเรียน

ตาราง
สากเหล็ก

13 โรงเรียน

ตาราง
สามง่าม

22 โรงเรียน

ตาราง

12 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนโอฆะบุรี

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนนาบัว

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนหนองโมกข์

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเมืองใหม่

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเมืองสระหลวง

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนอำเภอวังทรายพูน

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนวังท่าเสือใหญ่

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนประทับช้างไผ่สว่าง

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนสามง่าม1

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนหนองโสนเนินปอ

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนสากเหล็ก

13 โรงเรียน

ตาราง
ชื่อกลุ่ม/ศูนย์

0 โรงเรียน

ตาราง
31/27 ถ.คลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
Version.DTE.2024.04 KAOPUNHOT